top of page

Mishkenot Sha'ananim

Jerusalem

Hospitality - Residence

Planning Team: Nelly Skomorovski Arch. Shira Nathan Interior Design
Photographer: Amit Gosher

bottom of page